Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
21.05.2018

Päivitetty

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi
Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Osoite
Rekkaväylä 2, 60100 Seinäjoki
Puhelinnumero Sähköposti
06 – 4234 005

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi
Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Osoite
Rekkaväylä 2, 60100 Seinäjoki
Puhelinnumero Sähköposti
06 – 4234 005

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään
seuraavia tarkoituksia varten:
• Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:n ja kuluttaja/ yritys asiakkaan välisen sopimus-
suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
• palveluiden tuottaminen
• luottotietojen tarkastaminen
• laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
• asiakasviestintä
• suoramarkkinointi (ml. sähköiset uutiskirjeet), verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
• markkinointikilpailujen ja arvontojen
järjestäminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
• nimi
• yhteystiedot (postiosoite,sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
• yksilöintitiedot (kuten asiakasnumero)
• toimitus-/ laskutusohjeet ja mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden yhteydessä, puhelimitse, tapaamisissa,
verkkosivuston käytön yhteydessä ja muun asioinnin ja sopimuksen solmimisen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan
pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Ei luovuteta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä
että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin.
Tarkastus -, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön
perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan
säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat
sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.